top of page

INSPIRING
TOMORROW'S
CHANGEMAKERS

O nás

Hekima je swahilské slovo, ktoré znamená „múdrosť“ alebo „vedomosť“. Symbolizuje našu túžbu pomáhať mladým ľuďom robiť múdre a ohľaduplné rozhodnutia. 

 

Prispievame k vytváraniu rovnejšieho sveta, v ktorom každý dostáva príležitosť rozvíjať svoje zručnosti, a to

v prospech celej spoločnosti. Zvlášť je naším zámerom podporovať dievčatá, aby si boli vedomé svojej hodnoty, a aby si ich v duchu rovnosti vážila aj spoločnosť, v ktorej žijú, vyrastajú a ktorú svojimi talentmi obohacujú. 

Sme presvedčení, že  Slovensko je dôležitým globálnym aktérom a má expertízu, know-how a príklady dobrej praxe, ktoré by mali prekročiť naše hranice. Zároveň veríme, že ako krajina môžeme rýchlejšie napredovať aj vďaka medzinárodnej spolupráci. Preto v našich programoch prepájame globálnych odborníkov

a odborníčky, ktorí sa zaoberajú pálčivými celospoločenskými problémami a hľadajú inovatívne riešenia. 

Viac o našej práci

Image by Priscilla Du Preez

Čo robíme?

Pri rozvoji mladých líderiek uplatňujeme holistický prístup, založený na poznatkoch z neurovedy, psychológie a efektívnych vzdelávacích prístupov. V ich vzájomnom prepájaní nám pomáhajú top expertky zo Slovenska i zo sveta.

1.png

Veríme, že kľúčom k udržateľnosti a spravodlivejšiemu svetu

je aj zodpovedný prístup v podnikaní. Pomáhame preto zakladať

a rozvíjať malé firmy, ktoré majú hodnoty inklúzie, transparentnosti

a ohľaduplnosti k ľuďom i životnému prostrediu vo svojej DNA.

Inovujeme formálne vzdelávanie na stredných a vysokých školách tak, aby sa z mladých ľudí stávali tvorcovia a tvorkyne inkluzívnejšej, spravodlivejšej a ohľaduplnejšej spoločnosti.

Prostredníctvom rozvojovej spolupráce posilňujeme postavenie žien a menšín s cieľom vybudovať prosperujúcu spoločnosť pre všetkých. S týmto cieľom budujeme aj kapacity tvorcov a tvorkýň pozitívnych zmien v úzkej spolupráci s University of Michigan. 

ikonky.png

Naši partneri

Copy of u-m_logo-hex.png
WDI_LOGO_SMALL.jpg
ŠIOV.png
SCCF.gif
slovak aid.png

Tím Hekima

Ivana Uličná

zakladateľka

Ivana vyštudovala medzinárodné vzťahy a kriminológiu na univerzite

vo Veľkej Británii. Bohaté skúsenosti v oblasti rozvojovej spolupráce

a vzdelávania získala vedením projektov na Slovensku, v Keni,

na Balkáne a v Moldavsku. Venovala sa v nich najmä rozvoju podnikateľských a IT zručností mladých ľudí, posilňovaniu postavenia žien, aktívnemu občianstvu a upevňovaniu demokratických hodnôt prostredníctvom vzdelávania. Ivana vedie organizáciu Hekima, pričom využíva bohaté skúsenosti z oblasti budovania komunít, starostlivosti

o partnerstvá či tvorby komunikačných iniciatív.

Pic 2 - Ivana, AMOG.jpg
Mirka_edited.jpg

Miroslava Lišková

projektová manažérka

Mirka vyštudovala odbory Innovation and Entrepreneurship

a Leadership and Organisation na univerzitách v Dánsku a Švédsku. Získala nielen vedomosti z oblasti podnikania, sociológie a pedagogiky, ale skúmala aj nástroje na riešenie súčasných spoločenských výziev, akými sú globalizácia, zmena klímy, inklúzia

a diverzita a líderstvo. Päť rokov pôsobila v startupe, kde mala na starosti rast, kreatívne procesy a organizačný rozvoj. Na svojej pozícii sa venuje projektu rozvojového vzdelávania prostredníctvom cvičných firiem a projektu na začleňovanie žien do podnikania a inovácií

v Macedónsku. 

projektová koordinátorka

Timea Gregová

Timea študovala Bussines Administration na Univesity of New York

v Prahe a hudobnú kompozíciu na BIMM Berlin. Už počas svojho stredoškolského štúdia sa v rámci ročného výmenného programu

v Austrálii venovala verejne prospešným projektom v spolupráci

s Rotary Foundation. Timea sa zaujíma o oblasť medzinárodných vzťahov, kultúry a podnikania. V Hekime ako projektová koordinátorka pracuje hlavne na príprave podujatia NGO Leadership Workshop a pomáha aj pri rozvojových projektoch

Timi_edited.jpg

Ema Tamaškovičová

PR manažérka

Ema vyštudovala Marketingovú komunikáciu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde pokračuje aj v doktorandskom štúdiu.

Po získaní pracovných skúseností v digitálnej reklamnej agentúre

i marketingovom oddelení dvoch firiem prvýkrát zavítala do vôd neziskovej organizácie. Obsah pre web a sociálne siete tu tvorí popri vedeckej činnosti a vyučovaní na Katedre marketingovej komunikácie. Na poste PR manažérky tak využíva skúsenosti získané nielen prácou v reklame, ale aj s mladými ľuďmi.

sleduj nás na instagrame

bottom of page