top of page

Dnes študenti a študentky, zajtra lídri
a líderky z
odpovedného a udržateľného podnikania

Hlavným cieľom tohto projektu je priniesť prostredníctvom spolupráce so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania hodnotovo orientované vzdelávanie na 180 stredných škôl na Slovensku. Mladí ľudia sa vďaka rozšíreniu osnov povinného odborného predmetu Cvičná firma oboznámia s tzv. rozvojovými témami; konceptom zodpovedného podnikania a ďalšími kľúčovými postupmi z tejto oblasti. Naučia sa, ako poznatky z oblasti ochrany životného prostredia, rodovej rovnosti či rovnosti príležitostí prenášať do každodennej praxe vo vlastnom podnikaní či pôsobení vo firmách.

Image by Annie Spratt

Projekt obohatí vzdelávanie na stredných odborných školách o štandardy rozvojového vzdelávania tak, aby sa z mladých ľudí stávali ambasádori uvedomelejšieho prístupu v podnikaní.

Kľúčovým prvkom projektu je spolupráca s odborom Slovenského centra cvičných firiem, ktorého kompetencie umožňujú rozvojové vzdelávanie integrovať celoplošne, teda na všetkých 180 stredných odborných školách, ktoré vyučujú predmet Cvičná firma ako povinný.

project_structure_1.png

Po absolvovaní predmetu budú študenti a študentky poznať relevantné pojmy z oblasti rozvojového vzdelávania. Získajú schopnosť orientovať sa v problematike spravodlivého obchodu, zodpovedného podnikania, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, inklúzie a diverzity či dopadov podnikania na životné prostredie. Práve tieto princípy budú môcť o pár rokov presadiť v zamestnaní ako tzv. intrapreneurs (zástancovia a zástankyne pozitívnych zmien zvnútra).

rozvojové vzdelávanie ako súčasť povinných osnov

budovanie základne

tzv. intrapreneurs

zvýšenie povedomia

o rozvojovej spolupráci SR

posilnenie vedomostí, zručností a kompetencií učiteľov

zahájenie spolupráce

so Štátnym inštitútom

pre odborné vzdelávanie

Z čoho projekt vychádza?

Predmet „Cvičná firma“ slúži na osvojenie si zručností, schopností a odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Pre mladých ľudí predstavuje most medzi teóriou a praxou, keďže vzdelávanie prebieha prostredníctvom simulácie reálnej praxe vo vzdelávacom prostredí. Vzhľadom na globálne potreby 21. storočia a úsilie krajín o dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja bolo však potrebné tento koncept rozšíriť o povedomie o sociálnych a environmentálnych dopadoch podnikania. Len tak môžu študenti získať príležitosť plne rozvinúť svoj potenciál a raz ho využiť pre dobro celej spoločnosti.

Pupils during break

Vedeli ste, že...

...myšlienka cvičnej firmy prišla na Slovensko z Nemecka? Na Slovensku dominuje školský model so vzorom v Rakúsku. Cvičná firma sa vyučuje ako predmet na slovenských stredných školách od roku 1992.

5  pilierov projektu

1. Tvorba kvalitných vyučovacích osnov a metodických materiálov

2. Budovanie partnerstva so Slovenským centrom cvičných firiem

s cieľom zvýšenia kvality rozvojového vzdelávania

3. Posilnenie kapacít pedagógov a pedagogičiek v efektívnej integrácii rozvojového vzdelávania, udržateľnosti

a zodpovedného podnikania 

4. Podpora vedomostí a kompetencií mladých ľudí v oblasti zodpovedného a udržateľného podnikania

5. Zvyšovanie povedomia o rozvojových témach a rozvojovej spolupráci SR

Kedy a kde bude projekt prebiehať?

Trvanie projektu je vymedzené na obdobie september 2022  –  december 2023. Realizovaný bude na pôde 180 stredných odborných škôl v SR, ktoré vyučujú predmet Cvičná firma.

Kto je partnerom projektu?

Našim hlavným partnerom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou ŠIOV je tiež Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré pôsobí ako špecializované pracovisko plniace úlohy koordinácie činností cvičných firiem. 

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov SlovakAid pod č. SAMRS/2022/RV/1.

SlovakAid-GIS-VELKE-removebg-preview.png
bottom of page