top of page

Začleňovanie žien do klimaticky inteligentného podnikania a inovácií
v Severnom Macedónsku

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zapojenie žien do obehového a klimaticky inteligentného poľnohospodárstva, podnikania

a inovácií. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že prepája tri dôležité a navzájom sa ovplyvňujúce oblasti: rodovú rovnosť, ekonomický rozvoj prostredníctvom inovatívneho podnikania a klimaticky inteligentné riešenia. Projekt v týchto oblastiach pracuje komplexne – k pozitívnym zmenám prispieva prostredníctvom kvalitných podporných programov, zvyšovania povedomia, zapojenia súkromného sektora, budovania partnerstiev s tvorcami a tvorkyňami politík vo verejnom sektore a prenosom skúseností mimovládnych organizácií a expertiek zo Slovenska.

Image by Clem Onojeghuo

Projekt podporí macedónske ženy v ich úsilí vybudovať rodovo-inkluzívnu, klimaticky uvedomelú a poľnohospodársky inovatívnu krajinu.

Unikátnosť tohto projektu spočíva v tom, že prepája tri dôležité a navzájom sa ovplyvňujúce

oblasti: rodovú rovnosť, ekonomický rozvoj prostredníctvom inovatívneho podnikania a klimaticky inteligentné riešenia.

project_structure_2.png

Projekt povzbudí macedónske ženy k odvážnemu rozhodnutiu preraziť s vlastným startupom. Poskytneme im priestor, know-how

i kapitál. Naším cieľom je podporiť nielen inklúziu, ale i snahy o klimaticky inteligentné a inovatívne podnikateľské riešenia či už v novovznikajúcich startupoch, alebo dlhodobo fungujúcich firmách. Následne presadiť dôležitosť týchto tém vo verejnom diskurze prostredníctvom nadviazania pozitívnych vzťahov s tvorcami a tvorkyňami politík.

Kľúčovým je prenos skúseností slovenských mimovládnych organizácií a expertiek v oblasti udržateľných a klimaticky inteligentných riešení v podnikaní, poľnohospodárstve a inováciách

vzdelávanie žien zo znevýhodnených skupín

zlepšenie postavenia žien na pracovisku

zvýšenie povedomia

širokej verejnosti

budovanie kapacít lokálneho partnera

iniciácia spolupráce medzi mimovládnym

a privátnym sektorom

Čo hovoria dáta?

 

Ženy v Severnom Macedónsku čelia sociálnym problémom, ktoré sú hlboko zakorenené v tradičných patriarchálnych hodnotách

a rodových rolách v rodine a spoločnosti. Tieto prekážky obmedzujú ich plnú ekonomickú účasť. Účasť žien na rozhodovaní

a tvorbe politík vo verejnom sektore je ešte nižšia.

Image by Slavcho Malezanov

Vedeli ste, že...

... podľa Global Gender Gap Report (2021), ktorý skúmal postavenie žien v 156 krajinách prostredníctvom 4 kľúčových faktorov (Ekonomická účasť a príležitosti, dosiahnuté vzdelanie, zdravie a prežitie, politické postavenie), skončilo Severné Macedónsko na 73. mieste?

4  piliere projektu

1. Zvyšovanie povedomia o dôležitosti väčšieho zastúpenia žien

v podnikaní a inováciách

2. Zvyšovanie kapacít, inkubácia startupov a inovatívnych firiem vedených ženami zo znevýhodnených skupín

3. Rozvoj zodpovedného podnikania s dôrazom na témy diverzity a inklúzie, cirkulárnej ekonomiky a klimaticky inteligentných riešení

4. Tvorba odporúčaní a advokácia na úrovni verejného

a súkromného sektora

Kedy a kde bude projekt prebiehať?

Projekt  bude prebiehať v období september 2022 – december 2023. Realizovaný bude v oblastiach mimo hlavného mesta, a to Tetovo, Gostivar a Bitola. Súčasťou sú aj aktivity s celoštátnym presahom.

Kto je partnerom projektu?

Naším hlavným partnerom je lokálna organizácia South East European University Foundation in Tetovo. Bola založená v roku 2001 ako nezisková organizácia univerzity SEE Tetovo, s cieľom podporovať kvalitné vzdelávacie projekty a výskum. Inštitúcia je považovaná za lídra v oblasti inkubácie a technologických inovácií v krajine.

S kým ďalej spolupracujeme?

V projekte využívame skúsenosti firiem ako Neulogy Ventures, Matsuko a HubHub. Významnou je i spolupráca s Inštitútom pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN) či expertkami zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré vybudovali a vedú inovatívny FoodHub. V špecifických otázkach nám pomôže aj organizácia Ženský algoritmus či Business Leaders Forum.

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov SlovakAid pod č. SAMRS/2022/ZB/1/6.

South-East-European-University-SEEU-logo-removebg-preview.png
SlovakAid-GIS-VELKE-removebg-preview.png
bottom of page