top of page

Ako naučiť mladých ľudí myslieť zodpovedne a na druhých? Pomocou Cvičnej firmy 2.0!

Updated: Dec 12, 2023


Inklúzia, diverzita a duševné zdravie zamestnancov a zamestnankýň, zodpovední fair-trade dodávatelia či rodové rozdiely v odmeňovaní práce. Aj to sú témy, ktorým sa od septembra venujú študenti a študentky na vyše 180 stredných školách po celom Slovensku v rámci vynoveného vyučovacieho predmetu Cvičná firma 2.0: zodpovedné a inovatívne podnikanie. „Vďaka našej inovácii v osnovách predmetu, ktorý má na Slovensku vyše 50-ročnú tradíciu, sa zo študentov a študentiek stávajú empatickejší, vnímavejší a rozhľadenejší lídri a líderky zodpovedného podnikania budúcnosti, ktorí myslia hodnotovo a zodpovedne,“ vraví Ivana Uličná, riaditeľka organizácie Hekima, spoluautorka novej metodiky.Podnikanie v osnovách


Koncept predmetu Cvičná firma nie je na Slovensku novinkou. Práve naopak. Už od sedemdesiatych rokov minulého storočia ponúka stredoškolákom možnosť v priebehu jedného školského roka nahliadnuť do praxe vedenia firmy. Pripravuje ich tak na reálny pracovný život. 


V priebehu rokov sa predmet vyformoval a dnes sú mladí cviční podnikatelia vystavení rôznorodým povinnostiam a úskaliam, ktoré vedenie firmy so sebou prináša – od vytvorenia podnikateľského plánu až po odvádzanie pomyselných daní, alebo odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Predmet sa na školách vyučuje s alokáciou 3 – 5 hodín týždenne.


Problémy nového milénia


Dnešné reálne podnikanie vyžaduje viac než len generovanie zisku. Krajiny po celom svete si uvedomujú negatívne dôsledky minulosti a preto pracujú na dosiahnutí cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré vedú k lepšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej budúcnosti.

 

„Udržateľný rozvoj a prosperita sa však nedajú dosiahnuť bez úsilia a spolupráce všetkých relevantných aktérov, vrátane firiem. Práve preto sme sa rozhodli predmet Cvičná firma inovovať a zahrnúť v ňom aktuálne a zároveň nadčasové témy ako sociálna zodpovednosť, udržateľnosť či etika,“ približuje Uličná.

 

Ako to vyzerá v praxi? 

 

Na začiatku školského roka sa študenti oboznámia s novými pojmami a rozvojovými témami, akými sú napríklad príčiny chudoby a nerovnosti, spravodlivý obchod, spravodlivé dodávateľské reťazce, spravodlivá odmena za prácu, inklúzia a diverzita, rovnosť príležitostí či klimatická zmena. Po zvládnutí základnej teórie spoločne hľadajú globálny alebo lokálny problém, ktorý chcú svojím podnikaním riešiť. 

 

Kreatívne podnikateľské nápady následne premenia do podoby firmy, ktorá je zodpovedná, hodnotovo orientovaná a udržateľná. „A tak namiesto „jednoduchých“ cvičných firiem na výrobu sviečok či náramkov zakladajú a vedú cvičné firmy s potenciálom riešiť spoločenské problémy,“ vysvetľuje Uličná.Inovácie vo vzdelávaní

 

Nové osnovy, odporúčané Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, vedú žiakov a žiačky k tomu, aby vnímali svet v jeho komplexnej previazanosti, uvedomovali si svoju dôležitú úlohu v ňom a vedeli aktívne využívať svoje vedomosti a zručnosti v prospech spoločnosti,“ konštatuje  Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý je spoluzodpovedný za inováciu v tomto predmete. ŠIOV sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou revolučnej transformácie vzdelávania na Slovensku. Ako ústredná organizácia pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zabezpečuje koordináciu odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. 

 

Cvičné firmy sú pre žiakov a žiačky mimoriadne prínosným predmetom a cenným kontaktom s reálnym podnikateľským prostredím. Viaceré naše cvičné firmy a ich pedagógovia a pedagogičky zbierajú úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí, čo nás mimoriadne teší,“ dopĺňa riaditeľ ŠIOV.

 

“Nové osnovy a príručka nesú so sebou vlnu prelomových zmien, ktoré sú pod záštitou ŠIOV-u postupne implementované na 180 stredných školách po celom Slovensku. Táto inovácia vo vyučovacích osnovách bude otvárať cestu k modernému vzdelávaniu, ktoré definuje budúcnosť slovenských stredných škôl,” približuje Gabriela Horecká, ŠIOV.

 


Sprievodca zakladaním a vedením zodpovednej a inovatívnej firmy

 

Hekima v spolupráci so ŠIOV vytvorila novú metodickú príručku pre učiteľov a učiteľky predmetu s názvom Cvičná firma 2.0: zodpovedné a inovatívne podnikanie. Príručka reflektuje najnovšie vyučovacie osnovy a je praktickým sprievodcom na ceste zakladania a vedenia cvičnej firmy.


Za jej vznikom stojí tím skúsených odborníčok. Pod editorskou taktovkou Ivany Uličnej, autorky Miroslava Lišková a Alexandra Madaraszová do svojej tvorby zakomponovali inšpirácie z vyučovacích metód z Dánska a Veľkej Británie. Poradenstvo pri tvorbe osnov a učebnice poskytla riaditeľka Slovenského centra cvičných firiem Gabriela Horecká. Na odbornú a akademickú kvalitu diela dohliadala recenzentka Ľudmila Velichová. Katarína Pšenáková, odborníčka v oblasti zodpovedného a udržateľného podnikania z Tesco Stores SR, zabezpečila, aby nové metodiky verne reflektovali potreby a postupy v reálnej firemnej praxi.


Krstnou mamou publikácie sa stala Ivana Molnárová. „Máme z toho obrovskú radosť, nakoľko Ivana je pre nás už roky zdrojom inšpirácie a vzorom hodnotového líderstva, ktoré sa snažíme vštepovať aj mladým ľuďom,“ vysvetľuje Uličná. Krst sa konal 30. novembra, počas medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave.Záujem zo zahraničia

 

Nový vzdelávací model cvičných firiem vzbudzuje výrazný záujem aj mimo Slovenska. Svetová asociácia cvičných firiem (tzv. PEN Worldwide), ktorá spája 46 krajín sveta, prejavila záujem o implementovanie slovenských inovácií v predmete Cvičná firma aj v ďalších krajinách. Krajiny ako Španielsko či Nemecko už s organizáciou Hekima aktívne spolupracujú na prevzatí prvkov nových slovenských osnov. Záujem o spoluprácu v tomto smere prejavilo aj Dánsko či Taliansko. 

 

„Záujem o našu vynovenú metodiku predmetu Cvičná firma 2.0 nás nesmierne teší. Je silným dôkazom, že témy, ktoré sme do nej zahrnuli sú aktuálne a zároveň prepájajú celý svet okolo nás,“ uzatvára Uličná.


Tieto výsledky je súčasťou projektu Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania podporeného z prostriedkov SlovakAid (SAMRS/2022/RV/1/4).

114 views0 comments

Comments


bottom of page